دارای سنسورهای :
– شمارنده تعداد تنفس
– موقعیت فیزیکی
– ضربان نبض
– اکسیژن موجود در خون
– دمای بدن
– امواج مغزی
– امواج قلبی
– رطوبت و خشکی پوست
– فشار خون
– اندازه گیری قند خون

این دستگاه به واسطه سنسور های فوق الذکر قابلیت اندازه گیری ، مانیتورینگ و ارسال کلیه پارامترهای حیاتی بیمار را به مراکز پزشکی با قابلیت TELE MEDECIAN را دارا می باشد .

فهرست