ارائه سرویس مدرن ، ضیط زمان کاری و مراقبت و انتثال پلتفرم براساس پروتکل های استاندارد ارتباطی از قبیل :

RFID , MAGNETIC CARD , FINGER PRINT , BIO-METRIC , KEYPAD , PC CLOCK , PDA CLOCK , WEB CLOCK , …

معماری مقیاس پذیر عمومی قابل اتصال به پلتفرم
ساخت و امکانات مرکز کنترل
غیر وابسته به سخت افزار ساعت خوان مانند RS232 , WIFI , Ethernet و…
مدیریت ساختار سازمانی برای کارمندانی با شرایط کار در سازمانها ، قسمتها و دپارتمانهای مختلف

فهرست