جهت استفاده برای :

– HVAC
– روشنایی
– پمپها بویلر ها و موتورها
– مدیریت انرژی
– زیر ساخت شبکه IP
– کنترل دسترسی فیزیکی
– دوربینهای امنیتی و حفاظتی
– آتش سوزی

برنامه کاربردی باید موارد به شرح ذیل را پشتیبانی کند :
– چتر مانیتورینگ و مدیریت بمنظور کنترل ساختمان شامل : اتوماسیون ، امنیت فیزیکی ، مدیریت انرژی و …..

فهرست