شبکه سنسورها

(SENSOR NETWORK)

خواندن اتوماتیک کنتورهای اندازه گیری حجم مصرفی : آب ، برق و گاز به منظور ذخیره و آنالیز و صورتحساب گیری

Automatic Meter Reading ( AMR )

فهرست