فعالیتهای شرکت

ارائه تجهیزات Access جهت ایجاد و ساخت شبکه های ارتباطی و مخابراتی از قبیل :

 • Voice Band Modem
 • xDSL Modem
 • Fiber Optic Modem
 • Line & MUX
 • SDH/PDH
 • Pair Gain System
 • IAD = Integrated Access Device
 • LAN/WAN Modems
 • DSL Concentrator
 • DSLAM
 • Wireless Solutions =  Wimax, Wifi
 • Switch’s
 • Router’s
 • Soft Switch
ارائه تجهیزات جهت نصب و راه اندازی شبکه های مختلف همانند :
ارائه تجهیزات Access جهت ایجاد و ساخت شبکه های ارتباطی و مخابراتی از قبیل :
ارائه تجهیزات جهت نصب و راه اندازی شبکه های مختلف همانند :
ارائه محصولات سمت مشترک خطوط دیجیتالی ISDN از قبیل :
تجهیزات اندازه گیری و آزمایش :
تجهیزات پروتکل آنالیزر :
ارائه تجهیزات Access جهت ایجاد و ساخت شبکه های ارتباطی و مخابراتی از قبیل :
 • Voice Band Modem
 • xDSL Modem
 • Fiber Optic Modem
 • Line & MUX
 • SDH/PDH
 • Pair Gain System
 • IAD = Integrated Access Device
 • LAN/WAN Modems
 • DSL Concentrator
 • DSLAM
 • Wireless Solutions =  Wimax, Wifi
 • Switch’s
 • Router’s
 • Soft Switch
ارائه محصولات سمت مشترک خطوط دیجیتالی ISDN از قبیل :

ISDN Solution ‘s :

 • NT = Network Terminator
 • TA = Terminal Adaptor
 • ISDN Phone
 • ISDN Video Phone
 • PABX
 • Bluetooth
 • Software Solution
تجهیزات پروتکل آنالیزر :

کمپانی Linkbit (آمریکا) و …

فهرست