اتمام فاز دوم پروژه ICT روستایی استان کرمانشاه ( ۳۵ روستا)

اتمام فاز دوم پروژه ICT روستایی استان کرمانشاه ( ۳۵ روستا)

نوشتهٔ پیشین
اتمام فاز اول پروژه ICT روستایی استان کرمانشاه ( ۱۴۰ روستا)
نوشتهٔ بعدی
اتمام فاز سوم پروژه ICT روستایی استان کرمانشاه ( ۳۱ روستا)

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست