ارائه و نصب و راه اندازی تجهیزات Telindus پروژه ICT روستایی استان ایلام ( ۲۰ روستا)

ارائه و نصب و راه اندازی تجهیزات  Telindus پروژه ICT روستایی استان ایلام ( ۲۰ روستا)

فهرست