اتمام فاز اول پروژه ICT روستایی استان کرمانشاه ( ۱۴۰ روستا)

اتمام فاز اول پروژه ICT روستایی استان کرمانشاه ( ۱۴۰ روستا)

فهرست