ارائه خدمات مشاوره شرکت نگاره گلستان بر اساس استانداردهای صنعت از جمله NGOSS / eTOM / ITIL
به نام چند تیم حرفه ای ما از مشاوران OSS/BSS مجهز برای کمک به  رفع نقاط ضعف و خاص و یا به توصیه شما
 جهت تحول BSS نقطه به نقطه انجام میپذیرد
فهرست