ارائه استاندارد ردیف ۱ صنعت و همچنین سیستم عامل باز برای محیط های پیچیده و ساده
 ما یک  کتابخانه گسترده از یکپارچگی خارج از یکپارچه سازی داریم و افتخار ما به تواناییمان برای کاهش مالیات  در سیستم یکپارچه سازی است که معمولا با اجرای پروژه های              —          در سراسر زیر ساختهای مرتبط انجام میشود
فهرست