نگاره گلستان یکی دیگر از اهداف ما ارائه بهترین راه حل در زمینه ارائه تکنولوژیهای Virtualize Network Services (VNFs) و Open Virtual Platform (OVP) می باشد و پیشکش ما به شما ارائه تجهیزات و خدماتی است که دارای هر دو عنصرکیفیت و کارایی ممتاز می باشند .

فهرست