با تیم نگاره گلستان آشنا شوید

تیم قدرتمند نگاره تلکام اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد

شخص دو

رئیس هیئت مدیره

شخص یک

مدیر عامل
Developers
Support

شخص چهار

شخص سه

شخص دو

شخص یک