نگاره گلستان همواره تلاش نموده از تکنولوژیهای نوین صنعت مخابرات و ارتباطات جهت بروز نگه داشتن سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری

و همچنین در طراحی و ارائه راه حلهای جدید و رفع مشکلات مشتریان و همکاران نگاره تلکام استفاده نماید :

Fix / Mobile LTE Network \ LoRaWan \ SigFox \ NB IOT \ Broadband Modems \ xDSL Modem & Networks
LAN / WAN / MAN \ Wireless Network \ NGN \ OMC \ ISDN \ Fiber Optic [Router/Modem/Converter/Modules]
فهرست