• null

    حمایت از ایده های جدید

    نگاره گلستان همواره تلاش نموده از تکنولوژیهای نوین صنعت مخابرات و ارتباطات جهت بروز نگه داشتن سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری و همچنین در طراحی و ارائه راه حلهای جدید و رفع مشکلات مشتریان و همکاران در

ارائه سرویهای حرفه ای به مشتریان ، تجربه ای لذت بخش

0+
مشتریان عادی
0+
شرکتهای خصوصی
0+
مراکز شهری
0+
مراکز روستایی (پورت دیتا)

افتخارات نگاره تلکام

تجهیزات با کیفیت

در پروژه هـایی که ارائـه طـرح و تجهیـزات بـه انتخـاب تیـم متخـصص نگـاره تلکـام بـود ، همـواره سعـی در انتخـاب بهتریـن هـای موجـود دربـازار ایـران و دنیـا داشته ایم .

تجربه چندین ساله

تیـم حرفـه ای نگـاره تلکـام با بیـش از دو دهـه تجـربه همـواره تـلاش کـرده است که بهتـرین پـروژه های مخـابراتی و ارتبـاطی را در سطح کشور به انجام رساند .

verified_user

گارانتی معتبر

بـه کمک تیـم متخـصص نگـاره تلکـام و راه انـدازی بخـش پشتیبـانی داخـل و خـارج از کشـور سعـی کـردیم بهتـرین خدمات پشتیبانی و خدمات پس از فروش را ارائه نماییم .

دانش به روز

تحولـات روزانـه تکنـولـوژی ، اشتیـاق تیـم متخصص نگـاره تلکـام و همچنین نیاز مشتریان هوشمند باعث شد که همواره به دنبال یادگیری و بکارگیری آن در پروژه ها باشیم .

ارائه راه حل حرفه ای وجامع

نیـاز خـاص مشتریـان حرفـه ای و گاهـاً مبتدی ما باعث شد که تیم متخصص نگـاره تلکـام همواره با بررسی و کمک دستاوردهای نرم افزاری و سخت افزاری روز دنیا بهترین راه حل ها را ارائه نمایند .

build

خدمات پس از فروش ۱۰ ساله

محصولات ارائه شده از کمپانی های مطرح دنیا بوده و دارای خدمات پس از فروش ۵ تا ۱۰ ساله می باشند .

تهیه و نصب و راه اندازی اولین پورت ADSL در ایران

تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت و به کمک شرکت مخابرات استان گلستان و مخصوصا کارشناسان بخش دیتا این پروژه را نصب نموده و ۲۴ پورت ADSL با تکنولوژی G.DMT را در شبکه محلی مخابرات گلستان و توابع به زیر بار برد

طراحی و ارائـه اولیـن پلتفرم ایرانی MVNx در ایـران

ارائه اولیـن پلتفرم ایرانی MVNx در ایـران با مشارکت کمپانی معظم VAS-X و Khaki Elctronics Trading جهت پژوهـش ، طراحـی ، تولیـد و ارائه این پلتفرم

تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت

وارد کردن و راه انـدازی اولیـن تلفن تصویری در بستر شبکه PSTN و ISDN در ایـران

تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت و به کمک شرکت مخابرات استان گلستان و مخصوصا کارشناسان بخش دیتا این پروژه را نصب نموده و ۲۴ پورت ADSL با تکنولوژی G.DMT را در شبکه محلی مخابرات گلستان و توابع به زیر بار برد

بررسـی و پژوهـش و همچنیـن ارائـه طـرح و راه انـدازی اولیـن پـورت ICT روستایی در ایـران

بررسی و پژوهش و همچنین ارائه طرح و محصولات خاص جهت راه انـدازی اولیـن پـورت ICT روستایی توسط کمپانی معظم Telindus و OneAccess در ایـران
تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت و به کمک شرکت مخابرات استان گلستان و مخصوصا کارشناسان بخش دیتا این پروژه را نصب نموده و ۲۴ پورت ADSL با تکنولوژی G.DMT را در شبکه محلی مخابرات گلستان و توابع به زیر بار برد

بررسی و پژوهـش و کمک به راه انـدازی اولیـن پـورت ISDN در ایـران

بررسی و پژوهـش و کمک به راه انـدازی اولیـن پـورت ISDN و همچنین اولیـن ارائـه دهنده محصـولات و تجیزات خـاص این شبکه در ایـران
تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت و به کمک شرکت مخابرات استان گلستان و مخصوصا کارشناسان بخش دیتا این پروژه را نصب نموده و ۲۴ پورت ADSL با تکنولوژی G.DMT را در شبکه محلی مخابرات گلستان و توابع به زیر بار برد

طـراحی و ارائـه اولیـن پلتفـرم اینتـرنت اشیـاء IOT در ایـران

پژوهـش ، طراحـی ، تولیـد ، بومی سازی و ارائه اولین پلتفرم اینترنت اشیاء (IOT) در ایـران با مشارکت Khaki Elctronics Trading
تیم تخصصی نگاره تلکام که همواره بدنبال بروز بودن و تهیه و راه اندازی فن آوری جدید جهت بروزرسانی شبکه انتقال کشور را دغدغه خود میدانست با بررسی بازارهای جهانی در سال ۱۳۸۰ تصمیم به انتقال تکنولوژی ADSL و نصب و راه اندازی آن در شهر گرگان برای اولین با در ایران گرفت و به کمک شرکت مخابرات استان گلستان و مخصوصا کارشناسان بخش دیتا این پروژه را نصب نموده و ۲۴ پورت ADSL با تکنولوژی G.DMT را در شبکه محلی مخابرات گلستان و توابع به زیر بار برد

فهرست