ساعت حضور و غیاب

زمان سرویس و مراقبت (TIME & ATTENDANCE)
 
ارائه سرویس مدرن ، ضیط زمان کاری و مراقبت و انتثال پلتفرم براساس پروتکل های استاندارد ارتباطی از قبیل : RFID , MAGNETIC CARD , FINGER PRINT , BIOMETRIC , KEYPAD , PC CLOCK , PDA CLOCK , WEB CLOCK , ...
  • معماری مقیاس پذیر عمومی قابل اتصال به پلتفرم
  • ساخت و امکانات مرکز کنترل
  • غیر وابسته به سخت افزار ساعت خوان مانند RS232 , WIFI , Ethernet و...
  • مدیریت ساختار سازمانی برای کارمندانی با شرایط کار در سازمانها ، قسمتها و دپارتمانهای مختلف

LiveZilla Live Chat Software